Voorwaarden

1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen met betrekking tot door Elly van der Mark te leveren producten en diensten. Op de overeenkomst tussen Elly van der Mark en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Offertes en opdrachtbevestiging

2.1 Offertes

Offertes zijn één maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De in de offertes genoemde prijzen zijn gebaseerd op de bestemming en de oplage zoals bij de opdracht is overeengekomen. In de offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

2.2 Schriftelijke opdrachtbevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Nadere mondelinge afspraken en bedingingen zijn pas bindend voor Elly van der Mark nadat deze schriftelijk door haar aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1. Uitvoering van de opdracht

Elly van der Mark zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover nodig, zal Elly van der Mark de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 Aanlevering van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Elly van der Mark mogelijk te maken, door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

3.3 Toeleveranciers

Desgewenst kan Elly van de Mark namens de opdrachtgever offertes bij derden aanvragen. Opdrachten aan derden, die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Elly van der Mark, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Als bij de uitvoering van de opdracht goederen of diensten van derden doorgeleverd worden aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden tegenover de opdrachtgever.

3.4 Productie, openbaarmaking en verveelvoudiging

Voordat tot productie, openbaarmaking of verveelvuldiging wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste ontwerpen en/of teksten te controleren en goed te keuren. Indien Elly van der Mark opdrachten of aanwijzigingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Elly van der Mark zijn goedkeuring hiervoor schriftelijk te bevestigen.

4. Levering

4.1 Leveringstermijn

Een door Elly van der Mark opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Elly van der Mark is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, pas in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

5. Klachten

5.1 Melding van klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Elly van der Mark gemeld te worden.

6. Rechten

6.1 Beoordeling van instructies

Het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, behoort niet tot de opdracht van Elly van der Mark.

6.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht van Elly van der Mark.

6.3 Auteur- en eigendomssrecht

Tenzij anders overeengekomen, komen uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht, toe aan Elly van der Mark. In het kader van de opdracht tot stand gebrachte ontwerpen, illustraties, foto's, teksten en (elektronische) bestanden blijven eigendom van Elly van der Mark, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6.4 Naamsvermelding

Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Elly van der Mark te allen tijde gerechtigd om haar bedrijfsnaam op het werk te (laten) vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van deze naam openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

7. Gebruik & licenties

7.1 Gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen conform de overeenkomst met Elly van der Mark, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. De opdrachtgever is zonder toestemming van Elly van der Mark niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan overeengekomen.

7.2 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Elly van der Mark veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen.

7.3 Eigen promotie

Elly van der Mark heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

7.4 Overdracht

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Elly van der Mark gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

8. Vrijwaring en privacy

8.1 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Elly van der Mark voor alle aanspraken van derden, voortkomend uit de toepassing of het gebruik van in het kader van de opdracht geleverde ontwerp. De opdrachtgever vrijwaart Elly van der Mark voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

8.2 Privacy

Zowel de opdrachtgever als Elly van der Mark zijn gehouden gegevens vertrouwelijk te behandelen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen eveneens aan een vertrouwelijke behandeling van feiten en omstandigheden worden gehouden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Elly van der Mark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever is aangeleverd
  • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze de opdrachtgever aan te rekenen zijn, zoals het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen
  • fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden,
    gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijding van prijsopgaven van toeleveranciers
  • fouten in ontwerp, tekst of gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven tot productie, openbaarmaking of verveelvoudiging.

9.2 Verval van aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één maand vanaf het moment dat de opdracht is afgerond.

9.3 Bewaarplicht

Na het afronden van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Elly van der Mark jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte ontwerpen, materialen en gegevens.

10. Honorarium en betaling

10.1 Honorarium

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Elly van der Mark maakt voor de uitvoering van de opdracht voor vergoeding in aanmerking.

10.2 Meerwerk

Indien Elly van der Mark door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen, of door een gewijzigde of onjuiste opdracht, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten dan in de overeenkomst vastgelegd, zullen deze werkzaamheden apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de gebruikelijke door Elly van der Mark gehanteerde tarieven.

10.3 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Elly van der Mark nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd conform de "wettelijke rente voor handelsovereen-komsten". Alle door Elly van der Mark gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

10.4 Periodieke betalingen

Elly van der Mark behoudt zich het recht voor deelrekeningen te sturen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de opdracht.

10.5 Vervallen van licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het ter beschikking gestelde werk te gebruiken en komt de licentie te vervallen, die met betrekking tot de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt was.

11. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

11.1 Opzegging door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

11.2 Opzegging voor Elly van der Mark

Indien de overeenkomst door Elly van der Mark wordt ontbonden wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die de opdrachtgever aan te rekenen valt, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Elly van der Mark redelijkerwijs niet meer geacht kan worden de opdracht af te ronden, worden mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

11.3 Faillissement

Zowel de opdrachtgever als Elly van der Mark hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

11.4 Gebruik van ontwerpen na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.